กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี