คณะผู้บริหาร

โทร. 042244415 ต่อ 111  ในเวลาราชการ
e-mail : netchanok@rachinuthit.ac.th

โทร. 042244415 ต่อ 448  ในเวลาราชการ
e-mail : chakrit@rachinuthit.ac.th

โทร. 042244415  ต่อ  770  ในเวลาราชการ
e-mail : maneerat@rachinuthit.ac.th

โทร. 042244415 ต่อ 113 ในเวลาราชการ
e-mail :  sarayuth@rachinuthit.ac.th

โทร. 042244415 ต่อ 554 ในเวลาราชการ
e-mail : jutatip@rachinuthit.ac.th

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี