OIT ปี 2563

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
1 โครงสร้างหน่วยงาน – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 โครงสร้างองค์กร
2 ข้อมูลผู้บริหาร – แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
– ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 คณะผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่ – แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด  ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา คุณภาพ 2563-2566
5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ที่อยู่ และการติดต่อ
แผนที่และการเดินทาง
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พรบ 42 และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตฯ
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ – แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
เว็บไซต์โรงเรียน
 facebook
8 Q&A (ถาม-ตอบ) – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
 webboard
 facebook
 Facebook Messenger
 Line
9 Social Network – แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
facebook
Facebook Messenger
 Youtube
10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน – แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ยอดคงเหลือ
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี – แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ-ปี-2562-ยอดคงเหล
รายงานการดำเนินงานตามแผนงบ62
13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา      ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงาน 63
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ – แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไรเป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงาน 63
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ – แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ระบบ สถิติการรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
 ระบบ แจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail
 ระบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน
 ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา
 ระบบตรวจสอบผลการเรียน และสมัครชุมนุม
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ – แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17  E-Service – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 ระบบ สถิติการรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ระบบ แจ้งปัญหาการใช้งาน E-mai
 ระบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน
 ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนครู
 ระบบตรวจสอบผลการเรียน และสมัครชุมนุม
Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษา
facebook
Facebook Messenger
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน – แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ-ปี-2562-ยอดคงเหลือ
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ยอดคงเหลือ
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการดำเนินงานตามแผนงบประมมณปี 62
สรุปและแบบประเมินโครงการ ปกศ 2562
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ – แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี 2563
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ – แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน – แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี – แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการดำเนินงานตามแผนงบ62
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ยอดคงเหลือ
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล – แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

 ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล – แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี – แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
– เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี – แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
– เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
facebook
 Line
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
การประชุมผู้ปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
facebook
 Line
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร – แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปี 2563
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 ประกาศและประชาสัมพันธ์
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี – แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 ประกาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี – แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน – แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
 ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
 รายงานโครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี