การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

นายประไพย  สิงหพงศ์
หัวหน้าอุตสาหกรรม
นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
หัวหน้าธุรกิจ
นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
หัวหน้าเกษตร
นางวราภา  โสดากุล
หัวหน้าคหกรรม
นายธงชัย  บุญพิเชฐวงศ์ นางประภาพรรณ  แก้วมี
น.ส.มาลา  กองนาง นายภานุวัตร  ติยะวรรณ นายชัยชน  ไทยชน
นายจักรกฤษ  วงษ์ชาลี นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง นางวัชรี  นวลผ่อง

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก