กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี