Latest Post

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(เดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบคัดเลือก รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบคัดเลือก รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(เดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(พคว.)

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม)

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม) ครั้งที่ ๒

You missed