OIT ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  :  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
O2  :  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  :  อำนาจหน้าที่
O4  :  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5  :  ข้อมูลการติดต่อ
O6  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  :  Q&A
O9  :  Social Network
O10  :  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11  :  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13  :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14  :  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15  :  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16  :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17  :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18  :  E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20  :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23  :  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24  :  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25  :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26  :  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

นโยบาย No Gift Policy

O31  :  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32  :  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33  :  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34  :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35  :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O36  :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38  :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39  :  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40  :  การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41  :  การประเมินจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  :  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี