E-SERVICE

ระบบการให้บริการออนไลน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการต่างๆ สำหรับครู นักเรียน ที่มาติดต่อราชการ และใช้บริการต่างๆ กับโรงเรียน คลิกที่เมนูเลื่อนลง แล้วเลือรายการที่ต้องการ

เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรแกรม SeiyaSGSv1.04
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (Update)