ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

นายสนอง คำหอม
นักการภารโรง
นางวิรพรรณ เพียสา
นักการภารโรง
นายผล คำตา
พนักงานขับรถ
นายศรี ชาญสุข
พนักงานขับรถ
นายประสงค์ ชาญสุข
พนักงานขับรถ
นายวิลัย พิมสะกะ
ยามรักษาการณ์