OIT ปี 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้อง กับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่
  ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ หรือ แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563-2566
 • ที่อยู่สถานศึกษา
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
 • แผนที่ตั้งสถานศึกษา
ที่อยู่และการติดต่อ

 แผนที่และการเดินทาง

 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
  – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
  – พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  – พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
  – กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
Website

Facebook

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
Web board

Facebook

 info@rachinuthit.ac.th

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
Website

Facebook

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษา ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร
 
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ สถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา ที่ใช้ในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ
 
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Website

ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail

ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสถานศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน
 ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail

ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา

 ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนครู

ระบบตรวจสอบผลการเรียน และสมัครชุมนุม

Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษา

Facebook

 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท รายการใช้จ่าย
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 ยอดคงเหลือ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
 • ป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ใน การจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในสถานศึกษา
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย  หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25
ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ ในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • เป็นรายงานผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา
Web board

Facebook

 info@rachinuthit.ac.th

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

Web board

Facebook

 info@rachinuthit.ac.th

 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
เจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)

เจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศและประชาสัมพันธ์
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
 • เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากร
 • แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ โครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือ โครงการโรงเรียนสุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
 • ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำ ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 รายงานโครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2565

 

 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี