ภาษาไทย

ภาษาไทย

นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนงเยาว์  รักการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์ นางช้องมาศ  จารุพงษ์ทวิช นางสุวานิช  นามมหาจักร
นางพิรญาณ์  ไชยนิลวรรณ นางรฐา  พลบูรณ์ น.ส.สมธิดา  กิตติสวัสดิ์
นางกชกร  แสงจันทร์บุตร นางหนูนาถ  พลนิโคตร น.ส.มณีพลอย  จันทร์อุบ
นางสุภาวดี  เพ็ชรฤาชา   นายสุชาติ  สีเคนา

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก