ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

นางกฤษณา วัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล
นางเนตรนภา สีสิงห์
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
นางสาวลภัสรดา เนตรวงษ์
เจ้าหน้าที่ สนง.เลขาผู้อำนวยการ
นางสาวกันต์กมล เตชะไพโรจน์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสาวกรรณิกา ปะละทัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเสาวลักษณ์ เพียสา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวใจภัทร  อ่อนคำ
เจ้าหน้าพัสดุ
นายสานิต ชัยชมภู
พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
นายเทอด บุญผล
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายอู้ด สินทร
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายสมพัก อ่อนศิลา
นักการดูแลอาคารสถานที่
นางขันทอง สีสิงห์
นักการดูแลอาคารสถานที่
นางประดิษฐ์ ทองเหล็ก
นักการดูแลอาคารสถานที่
นางปังคำ ชาญสุข
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายจักรกฤษ ราชกิจ
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายคะนอง พุทธาวัง
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายประเทือง พิมพ์ศิริ
นักการดูแลอาคารสถานที่
นางรำไพ ดวงเคน
นักการดูแลอาคารสถานที่
นางสาวบัวลอย ผางสำเนียง
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายวิ สีนวนแสง
นักการดูแลอาคารสถานที่
นายสมเกียรติ ภักดีสุจริต
ยามรักษาการณ์
  นางรุ่ง คำตา
เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ