ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี