คณิตศาสตร์

นางปริสา  วงศ์คำพระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
ดร.สุเทพ  ตะไก่แก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางบุษบัน  งามดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
น.ส.ศิริมา  พูนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางพรทิพย์  หล้าจางวาง
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางละไม  ตะไก่แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางพัฒนลิน  นิลทกาล
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางบุญยอด  นันตะสุข
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางจิราภรณ์  เป้าป่าเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางสุรีรัตน์  ศรีพันธบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางเรียม  จันทะลุน
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางจันทร์ทิมา  สูงสุมาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางรุ่งนภา  มีเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
น.ส.ปิยะดา  ยอดคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นายกัณวัฒน์  ราช้อน
นางวชิราภรณ์   พลไทยสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางธนิตา  จันทราบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางปทุมทิพย์  ภูษา
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
น.ส.ถนอม  ทมถา
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นางพรพรรณ  ศรีซุย
ครูเชี่ยวชาญ  (คศ.4)
นางเกษณี  ลาภภากร
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
น.ส.มยุรี  สินเจริญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
นายประดิษฐ์  ศรีซุย
ครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
น.ส.เหมือนฝัน  บุญแซม
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก