กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี