ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี