คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.รัชฎากร  เพิ่มคูณทวี
รองหัวหน้า
นางศิริพร  วิศรี
นายสาธิต  วิศรี นายชัยวัฒน์  โพธิ์นา น.ส.วิลาวัลย์  สีหานาม
น.ส.ฉัตรขวัญ  พยอม นางสาวอิสริยภรณ์  เลารัตน์ นางสาวอรอุมา  บรรดิษฐ์