ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
1 ขุนอักษรสวรรค์ (เฮง สีตะธนี) ครูใหญ่ พ.ศ. 2464 – 2465  
2 ขุนเชาวนเพทจรัล (โต๊ะ กถถานนท์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 – 2471  
3 นางเจริญ บุญยสิงห์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2472 – 2473  
4 นายอาจ คุ้มหล้า (รักษาการแทน) ครูใหญ่ พ.ศ. 2473 – 2474  
5 นายเอื้อ จันทรวงค์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2474 – 2480  
6 นางสาวเสนาะจิตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2481 – 2485  
7 นางสาวอรุณวตี สุวรรณกนิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2486 – 2490  
8 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2490 – 2494  
9 นางสาวประเยาว์ รังสิคุต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2495 – 2496  
10 นางสาวสุคนธ์ อารีนิจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496 – 2497  
11 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2497 – 2501  
12 นางสุวรรณา วัฒนสิงห์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2502 – 2503  
13 นางสาวสังวาลย์ เรืองจรัส อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503 – 2507  
14 นางสงัด จิตตะยโศธร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2507 – 2522  
15 นางสมเพศ โรจนชีวะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 – 2526  
16 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 – 2534  
17 นางสุมาลี บุณยารมณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 – 2537  
18 นางจริยา สารการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 – 2539  
19 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 – 2541  
20 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2544  
21 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 – 2548  
22 นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2549  
23 นางสาวอุไร ตรีวรเวทย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 – 2550  
24 นายเงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 – 2552  
25 นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – 2556  
26 นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 – 2559  
27 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 – 2561  
28 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก