อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

 • อาคารหลังแรก 2460
 • อาคารราชินูทิศ อาคารแบบตะวันตกที่สวยงามนี้ เมื่อ 70 กว่าปี แต่ก่อนเคยเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีชาวอุดรและใกล้เคียงแทนโรงเรียนอุปถัมภ์นารี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานศึกษาแห่งนี้คือ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร นามเดิม โพธิ์ เนติโพธิ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร และคุณหญิงของท่าน โดยชักชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานนามโรงเรียน ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศล และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า โรงเรียนราชินูทิศ เช่นเดียวกับสถานศึกษาในหัวเมืองต่างๆ ที่สร้างในโอกาสเดียวกัน ต่อมาโรงเรียนราชินูทิศ ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ อาคารนี้จึงใช้เป็นสำนักงานศึกษาธิการเขตระยะหนึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อเตรียมสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุดรธานี สร้างด้วยเงินบริจาคของสมาคม ฯ มี 2 ชั้น ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
 • อาคาร 1 – อาคารสตรีราชินูทิศ
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • อาคารเอนกประสงค์
 • อาคารเมตตา
 • อาคารศรีพิกุล
 • อาคาร 80 ปี
 • สระว่ายน้ำ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี