เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลก และมีคุณลักษณะ ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนเป็นกุลสตรี มีวินัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐาน

4. โรงเรียนมีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นมาตรฐานสากล

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน

6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี