ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม. 4 ปี 66

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ และประเภท ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระจำประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ ๗

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียน ม.๓ นักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖)

ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ม. 3 เดิม ครั้งที่ 6

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕)

ประกาศเรียนสำรอง ม. 3 เดิม ครั้งที่ 5 ปี 66

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศเรียกสำรอง ม. 4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ปี 6

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓(เดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ประกาศเรียกสำรอง นักเรียน ม. 3 เดิม ครั้งที่
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี