อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มีความเป็นกุลสตรี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ คู่ความเป็นไทย

มีความเป็นกุลสตรี

มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม

นำความรู้

คู่ความเป็นไทย