มาตรการตรวจสอบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี