มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี