วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนได้จัดงาน คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนมีอายุ 98 ปี ในการนี้โรงเรียนยังจัดงาน Open House เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ เขตเทศบาลนครอุดรธานี และอำเภอใกล้เคียง ได้มาสัมผัสบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมส์ แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ โดยมีลำดับพิธีการดังนี้คือ

 1. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิมถวายเครื่องเซ่น สังเวย และรำบวงสรวง
 2. การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีการทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี นายมรกต กลัดสอาด คณะผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ โศณณายะ รองผู้อำนวยการ นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการ  นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการ  ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจัก ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีราชินูทิศ อดีต ผอ. และรอง ผอ. อดีตครูผู้เกษียณราชการ ตัวแทนมูลนิธิสตรีราชินูทิศ ตัวแทรมูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ตัวแทนคณะบุคคล ภายใต้องค์กรของโรงเรียน วางพานพุ่มและพานดอกไม้
 3. การรำบวงสรวง ถวายสักการะ โดยคณะครูและนักเรียนนับพันคน การเชิดสิงห์โตโดยนักเรียนชุมนุมภาษาจีน
 4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชครูที่จะเกษียณอายุราชการใน ปี 2561 มอบเกียรติบัตรแก่ครู ผู้ไม่มีวันขาด ลา มาสาย และครูผู้ปฎิบัติราชการในโรงเรียนครบ 20 ปี
 5. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ มีซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการ การสาธิต การทดลองของสาขาวิชาต่างๆ มากมาย
 6. มีการจัดแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขันประกวดร้องเพลง การจัดสวนถาด การแกะสลัก มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะในแต่ละรายการ
 7. มีการจัดทำโรงทาน อาหาร ของว่าง น้ำดื่ม มากมาย จากคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า พ่อค้า คหบดี เพื่อให้ผู้ร่วมงาน ได้รับปะทานฟรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดกดเลย

โครงงาน ประดิษฐ์หัตถศิลป์ เพื่อท้องถิ่น ด้วยวิถีพอเพียง

ชื่อโครงงาน          ศาสตร์คณิต ประดิษฐ์หัตถศิลป์ เพื่อท้องถิ่น ด้วยวิถีพอเพียง (Mathematics   Artificial Craftsmanship to Local in Sufficient Ways)

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน      

 1. นางสาวศไพพร  วรพุทธะ
 2. นางสาววศินี   หัตถสงเคราะห์
 3. นางสาวศศินา   วงศ์วัฒนเวศย์

ครูที่ปรึกษา               

 1. นางปริสา  วงษ์คำพระ
 2. นางพรพรรณ  ศรีซุย 

                             

โรงเรียน      โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  20

ระยะเวลาดำเนินการ     13 สิงหาคม 2561 – 26 ตุลาคม 2561

บทคัดย่อ

     โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ศาสตร์คณิต ประดิษฐ์หัตถศิลป์ เพื่อท้องถิ่น ด้วยวิถีพอเพียง (Mathematics Artificial Craftsmanship to Local in Sufficient Ways) มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและสร้างลวดลายที่เกิดจากกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  กราฟพาราโบลา  กราฟวงกลมและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว โดยโดยใช้โปรแกรม The Geometer ’s Sketchpad (GSP)  2)นำลวดลายที่ได้จากกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  กราฟพาราโบลา  กราฟวงกลมและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว มาประยุกต์ใช้กับการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า

          วิธีการดำเนินการเริ่มจากการประชุมกลุ่มศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์เพื่อออกแบบลวดลาย  จากนั้นออกแบบลวดลายจากกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  กราฟพาราโบลา  กราฟวงกลมและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วทำให้ได้ลวดลายแปลกใหม่และสวยงามที่แตกต่างกันจำนวน 7 ลาย ได้แก่ ลายดอกลีลาวดี  ลาย wind turbine ลาย water lilly ลายคลื่นดอกไม้  ลาย flower star  ลายทานตะวันและลาย 4 wings จากนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีการประชุมกลุ่มหาข้อตกลงเลือกลวดลายที่จะนำมาประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์และนำลวดลายที่ออกแบบไว้ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี และร้านสกรีนเพื่อนำลวดลายมาประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนและโรงเรียน

ผลการดำเนินการพบว่า

 1. จากการสร้างลวดลายที่เกิดจากกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ กราฟพาราโบลา  กราฟวงกลมและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว โดยใช้โปรแกรม The Geometer ’s Sketchpad (GSP) ทำให้ได้ลวดลายที่แปลกใหม่และสวยงามจำนวน 7 ลาย  ได้แก่  ลายดอกลีลาวดี  ลาย wind turbine  ลาย water lilly  ลายคลื่นดอกไม้  ลาย flower star  ลายทานตะวันและลาย 4 wings 
 2. นำลวดลายที่เกิดจากของกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  กราฟพาราโบลา  กราฟวงกลมและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว มาประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่ แจกันดอกไม้ดินเผา  สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างอื่นได้เป็นอย่างดี เช่น เสื้อรักโลก กระเป๋าลดโลกร้อนและถุงผ้าลดโลกร้อน  เป็นต้น

 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี