การบริจาคโลหิต

วันที่ 16 กันยายน 2563 ครู นักเรียน บุคคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมีสภากาชาดไทย สภากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริจาคโลหิตบริเวณชั้นล่างอาคารหอประชุมเสาวภาผ่องศรี ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

Loading

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสร้างโดมเพื่อน้อง

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ขอเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศล ร่วมสร้างโดมเพื่อลูกหลานนักเรียน ใช้ในการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำบุญโดยโอนผ่านบัญชี หลวงปู่เสน ปัญญาธโร ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีเลขที่ 587-257-1318 ขอใบอนุโมทนาบัตรได้ ที่งานการเงินโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ประมวลภาพกิจกรรม    1    2    3    4 

Loading

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดอบรม การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ตามแนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School เพื่อให้ครูที่สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมี นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี และนายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

Loading

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การจัดงานต้องอยู่ภายใต้ พรก.โรคระบาด และพรบ.ฉุกเฉิน ทางกลุ่มสาระฯ จึงจัดให้มีการถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 4 ที่ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี โดยมี นายวิเชียร นิลทกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะในครั้งนี้ พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม   1   2

Loading

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่  สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี มีครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม 150 คน โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการ สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม  1  2

Loading

ไหว้ครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี  ปีนี้พิธีไว้ครูจัดช้า เพราะมีสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเลื่อน ปกติในปีก่อนๆ จะมีการให้ขึ้นไหว้ครูเป็นรอบๆ ละชั้นปี โดยนักเรียนเข้าร่วมพิธีครบทุกคน แต่ปีนี้ต้องขึ้น 2 รอบ เป็น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมเฉพาะตัวแทนนักเรียน นักเรียนที่เหลือ ก็มีการเตรียมดอกไม้ สำหรับไว้ครูมาไหว้เป็นการส่วนตัว ตามความสมัครใจ

ภาพกิจกรรม  1   2   3

Loading

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล และคณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี มีการถวายราชสดุดี รำถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

ภาพกิจกรรม  1   2

          ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ

          ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” และรำลึกถึง “พระคุณ” ของ “แม่” ผู้ให้กำเนิดแก่คนไทยทุกคนไปด้วยพร้อมๆกัน

Loading

การอบรมแกนนำนักเรียน 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำ สภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๕ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ซึ่งมี นายสำเนียง  พิลาโสภา รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธิดา ตาทิพย์  รองผู้อำนวยการ นางสาวพาลินทร์ พรมเศรษฐา หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล คณะครู เจ้าร่วมงานในครั้งนี้  ภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่

Loading

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย จากรายการแข่งขันต่างๆ

ภาพกิจกรรม        1       2

Loading

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี