All posts by เกียรติศักดิ์ สิทธิราช

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน

สำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และมีความประสงค์จะฉีด ให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  1. ให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ประสงค์ฉีด วัคซีน Pfizer แต่ยังไม่ได้ฉีดรอบแรก (7 ต.ค. 64) เข้าลิงค์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
    ทุกหัวข้อ การตอบ ยินยอม / ไม่ยินยอม ให้ตรงกับไฟล์แนบ
  2. นักเรียน ม.ปลายที่เปลี่ยนใจจากไม่ประสงค์รับ เป็นประสงค์รับ ให้เข้าลิงค์ไปแก้ไขข้อมูล และไฟล์แนบให้ถูกต้อง
  3. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ต.ค. 64

แบบสำรวจการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากทางโรงเรียนจัดให้

เนื่องจากงบประมาณ ที่ทางรัฐบาลสนับสนุน ในการจัดหาหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่ครบตามรายวิชาที่ทางโรงเรียน จัดการเรียนการสอน นักเรียนจะต้องจัดหาโดย ใช้หนังสือที่รับมาจากพี่ หรือจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมเอง รายการหนังสือดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการใช้หนังสือเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีไว้บริการ นักเรียนสามารถปริ้นท์เอกสารรายการหนังสือ และเลือกซื้อเฉพาะเล่มที่ยังไม่มี คลิกขวาที่รูปภาพบันทึก แล้วปรินท์ กรอกรายละเอียด เลือกรายการหนังสือที่ต้องการ นำไปซื้อที่โรงเรียน

 สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในวันเและเวลาทางราชการ
 ** กระเป๋าของทางโรงเรียนจะได้รับใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ** 

ม.1

    ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6