เอกสารสำหรับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1  ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครห้องพิเศษ ม.4 IEP ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองผลการเรียน ม. 1 คณิต และอังกฤษ ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองผลการเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองผลการเรียน ม. 4 IEP ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการเตรียมหลักฐานการสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4 ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และผลการเรียนดีเด่น

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี