All posts by เกียรติศักดิ์ สิทธิราช

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากทางโรงเรียนจัดให้

เนื่องจากงบประมาณ ที่ทางรัฐบาลสนับสนุน ในการจัดหาหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่ครบตามรายวิชาที่ทางโรงเรียน จัดการเรียนการสอน นักเรียนจะต้องจัดหาโดย ใช้หนังสือที่รับมาจากพี่ หรือจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมเอง รายการหนังสือดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการใช้หนังสือเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีไว้บริการ นักเรียนสามารถปริ้นท์เอกสารรายการหนังสือ และเลือกซื้อเฉพาะเล่มที่ยังไม่มี คลิกขวาที่รูปภาพบันทึก แล้วปรินท์ กรอกรายละเอียด เลือกรายการหนังสือที่ต้องการ นำไปซื้อที่โรงเรียน

 สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในวันเและเวลาทางราชการ
 ** กระเป๋าของทางโรงเรียนจะได้รับใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ** 

ม.1

    ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.4

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่