เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2

วันที่ 30 กันยายน 2562 – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. 2 ที่เรียนวิชายุวกาชาดโดย มีกิจกรรมในรายวิชา เช่น การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล  โดยมีท่านรองผอ.สำเนียง พิลาโสภา เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่