ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.4

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่