ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

ด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20,21 และ 28 ก.พ. 2564
โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน