การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย มี รองผู้อำนวยการ สพม.20 อุดรธานี นายชูวิทย์ สิงห์โท และคณะ เป็นผู้ประเมิน และว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เข้ารับการประเมิน  ภาพกิจกรรมคลิก