โครงการติวออนไลน์ สนับสนุนโดย มูลนิธิ AEON Thailand Foundation

– โครงการติวออนไลน์ –
สนับสนุนโดย มูลนิธิ AEON Thailand Foundation
ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ มูลนิธิ AEON Thailand Foundation ได้จัดโครงการติวออนไลน์ขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมและดูแลในโครงการครั้งนี้ด้วย
จัดขั้น ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ