Monthly Archives: สิงหาคม 2020

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดอบรม การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ตามแนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School เพื่อให้ครูที่สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมี นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี และนายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การจัดงานต้องอยู่ภายใต้ พรก.โรคระบาด และพรบ.ฉุกเฉิน ทางกลุ่มสาระฯ จึงจัดให้มีการถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 4 ที่ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี โดยมี นายวิเชียร นิลทกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะในครั้งนี้ พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม   1   2

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่  สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี มีครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม 150 คน โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการ สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม  1  2

ไหว้ครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี  ปีนี้พิธีไว้ครูจัดช้า เพราะมีสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเลื่อน ปกติในปีก่อนๆ จะมีการให้ขึ้นไหว้ครูเป็นรอบๆ ละชั้นปี โดยนักเรียนเข้าร่วมพิธีครบทุกคน แต่ปีนี้ต้องขึ้น 2 รอบ เป็น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมเฉพาะตัวแทนนักเรียน นักเรียนที่เหลือ ก็มีการเตรียมดอกไม้ สำหรับไว้ครูมาไหว้เป็นการส่วนตัว ตามความสมัครใจ

ภาพกิจกรรม  1   2   3

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล และคณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี มีการถวายราชสดุดี รำถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

ภาพกิจกรรม  1   2

          ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ

          ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” และรำลึกถึง “พระคุณ” ของ “แม่” ผู้ให้กำเนิดแก่คนไทยทุกคนไปด้วยพร้อมๆกัน